Algemene Voorwaarden
keyboard_arrow_down
Showtuin vandaag geopend tot 18:00 Arrow right round

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BREUKERS BOUWMATERIALEN BV

TE WINTERSWIJK. Gedeponeerd 14 februari 1994. Wijziging 20 november 2000 KvK: 5594

AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN:                           

De aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Orders door kopers, waaronder begrepen die door vertegenwoordigers of door bemiddeling van tussenpersonen gegeven, binden ons eerst nadat wij dit schriftelijk hebben aanvaard. Door ons aanvaarde opdrachten kunnen alleen worden gewijzigd of geannuleerd indien en voor zover wij zulks schriftelijk hebben goedgekeurd. De koper is verplicht de goederen binnen de door ons opgegeven afnametermijn af te nemen, indien na het tot stand komen van de koopovereenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt zulks ingevolge voorziene omstandigheden – zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, althans na 3 maanden.

LEVERING, AANVAARDING EN VERZENDING:            

Alle goederen reizen voor risico van de koper, behoudens in het geval van artikel 7:11 B.W. en levering word geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de goederen op de overeengekomen plaats. Wij zijn immer vrij in de keuze van het transportmiddel en de koper is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling. Aanvaarding en inspectie der koopwaar moet geschieden aan de fabriek of opslagplaats voor verzending, daar zij anders dan zodanig wordt beschouwd. Indien de koper daartoe tijdig schriftelijk verzocht heeft zal hem tijdstip en plaats bekend gemaakt worden waar de goederen geïnspecteerd kunnen worden. Verwerkte of in bewerking zijnde goederen worden geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd.

LEVERINGSTIJD:                                                               

Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient de koper ons schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal 1 maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Wij zullen steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding  daarvan kan nimmer tot onze aansprakelijkheid leiden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, noch heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de goederen te weigeren.

LOSSING:                                                                            

De koper is verplicht het vervoermiddel terstond na aankomst te (doen) lossen, eventueel staangeld is voor zijn rekening. Bij niet nakoming van deze verplichting komen de in dat verband ontstane kosten  en schaden voor zijn rekening, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

BETALING  EN  EIGENDOMSVOORBEHOUD:

A. Betaling moet geschieden netto contant binnen 14 dagen na factuurdatum.

B. Indien de koper met de tijdige betaling in gebreke blijft is de koper een rente verschuldigd van 1,00 % per maand over het door hem verschuldigde bedrag vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden. Alle kosten wegens wanbetaling, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de door de koper verschuldigde hoofdsom  en rente, met een minimum van  € 70,00 en zijn verschuldigd zodra de verkoper de vordering uit handen heeft gegeven ter incasso aan een derde.

De kosten van een faillissementsaanvraag komen steeds ten laste van de koper. Betalingen door de koper nadat de vordering uit handen is gegeven, komen allereerst in mindering op door de koper verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten.                                                                  

C. Alle facturen, vervallen en niet vervallen, worden terstond opeisbaar indien de koper, ondanks aanmaning bij aangetekende brief, enige vervallen factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet. Geleverde goederen blijven ons eigendom totdat onze vordering ter zake de geleverde goederen, verschuldigde rente en incassokosten, volledig door de koper zullen zijn voldaan. Indien en zodra de koper in gebreke is met nakoming van een of meer zijner verplichtingen hebben wij het recht de goederen zonder rechterlijke tussenkomst als ons eigendom terug te halen. Alle kosten en schade, vallende op of belopen door onbetaalde goederen komen ten laste van de koper. Deze blijft verantwoordelijk voor het in goede staat verkeren van de koopwaar. De koper is verplicht niet betaalde goederen op eerste sommatie onzerzijds aan ons terug te geven en machtigt ons degene die wij daarvoor aanstellen reeds nu voor alsdan, zonder rechtelijke tussenkomst, de ruimste waar de goederen opgeslagen liggen te betreden  en de goederen weg te halen.

ANNULERING:                                                                   

Wij behouden ons het recht voor om voor alle leveringen voldoende garantie te eisen, ook nog gedurende de loop van een levering. Indien deze garantie niet tot ons genoegen wordt verstrekt, kan de gesloten overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling door ons worden geannuleerd, terwijl wij alle rechten voorbehouden op betaling van reeds geleverde koopwaar, alsmede op schadevergoeding.

RECLAME  EN  AANSPRAKELIJKHEID:                         

Een bij de aflevering verstrekt document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der goederen juist weer te geven, tenzij de koper eventuele bezwaren terstond schriftelijk aan ons kenbaar maakt. De koper is gehouden de goederen bij inontvangstneming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren. Reclames betreffende de levering franco voor de wal, resp. franco voor aangegeven losplaats en franco station behoren direct na aankomst van het vervoermiddel schriftelijk door de koper bij de verkoper te zijn ingediend.

Bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd. Indien een reclame naar ons oordeel gegrond is, zijn de gevolgen van deze aansprakelijkheid naar keuze van de verkoper beperkt tot:

A. vervanging op zijn kosten van de goederen;

B. herstel op zijn kosten van de goederen;

C. betaling van schadevergoeding van ten hoogste € 12.000,00. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de aanspraak die wij kunnen doen gelden op de leverancier / fabrikant van de goederen. Vrijwaringaanspraken  vervallen na afloop van 1 maand nadat wij reclame hebben afgewezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, van welke aard ook, die tengevolge van door ons geleverde producten voor opdrachtgever of derden mochten ontstaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

ONTBINDING:                                                                     

Bij overmacht en bij alle omstandigheden, waaronder nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd, hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of - te onzer keuze -  de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.

GESCHILLEN:                                                                    

Alle geschillen uit deze overeenkomst of daarmede verband houdende zullen te onzer keuze worden onderworpen aan de bevoegde Rechter te Zutphen, dan wel aan de volgens de wettelijke regels bevoegde Rechter.

TOEPASSING EN VOORWAARDEN:                 

Door het geven van een order erkent de opdrachtgever, met uitsluiting van zijn inkoopvoorwaarden, onze voorwaarden te kennen en te accepteren, ook ten aanzien van orders welke daarna worden geplaatst.

                                                                                                                 

www.breukers.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.breukers.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren